Skogspolitisk debatt med riksdagspartierna den 19 maj

Nu är det dags för den första delen av kretsens projekt inför valet!

Den svenska skogspolitiken är nästan oförändrad sedan 1993. Idag, 20 år senare, visar myndigheternas utvärderingar att vi inte kommer att uppnå de nationella miljömål rörande skogen som riksdagen har beslutat. Regeringens strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är inte heller tillräcklig för att nå miljökvalitetsmålen eller internationella åtaganden som Sverige undertecknat. Istället har produktionsmålet länge prioriterats trots att det är jämställt med miljömålen. Forskning har sedan länge visat vikten av att bevara skogens sociala värden, inte minst för folkhälsans skull. Men de beslutade målen om skogens sociala värden påverkar sällan skogsbruk och samhällsplanering på grund av brister i kunskap och ansvarstagande hos de myndigheter som hanterar skogspolitiska frågor.

Var står riksdagspartierna i skogspolitiken inför valet?  Behöver vi en ny skogspolitik som bättre värnar skogens alla värden och ekosystemtjänster?

Det är två av flera frågor som vi vill ha svar på innan valet. Därför arrangerar Naturskyddsföreningen en debatt mellan riksdagspartierna måndagen den 19 maj kl 19.00 på Umeå Folkets Hus. Debatten är en del av Naturskyddsföreningen i Umeås extra bevakning inför valet.

Läs mer här