Pressmeddelande avseende Umeå kommuns nya översiktsplan

Den 29/1 skickade Naturskyddsföreningen ut ett pressmeddelande angående Umeå kommuns nya översiktsplan. Pressmeddelandet behandlar det yttrande som kretsen i samarbete med sina medlemmar har tagit fram och lämnat in till kommunen. Huvudbudskapet som Naturskyddsföreningen vill förmedla till Umeå kommun är att visa större hänsyn till naturen i den fysiska planeringen.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.

Innanför ringleden – Synpunkter från Cykelstaden Umeå

Mellan den 6 maj -11 juni 2017 kunde allmänheten lämna synpunkter på Umeå kommuns stadsutvecklingsprogram ”Innanför ringleden”.

Nedan följer (lite sent omsider) Cykelstaden Umeås inlämnade synpunkter, där vi sammanfattningsvis betonar följande 9 punkter:

 1. Behov av fullstora, separerade cykelvägar
 2. Planera för väderskyddad, bevakad cykelparkering
 3. Planera för låd- och lastcyklar samt el-cyklar
 4. Planera för lastcykeltransporter i en sista-milen strategi för varuleveranser
 5. Behov av flera och sammanhängande cykelvägar mellan öst och väst genom centrum
 6. Undermåliga cykelvägar över älven
 7. Sluta planer för flera bilar i centrum!
 8. Förtydliga visionerna – Umeå ska bli Sveriges främsta cykelstad till 2050!
 9. Bristande mångfald i dokumentets illustrationer

1. Behov av fullstora, separerade cykelvägar

Stadsutvecklingsprogrammet andas höga ambitioner när det gäller att ”främja kollektivtrafik, gång och cykel” (s. 5) och ”prioriteringen av gång-, cykel- och kollektivtrafik” (s. 49). Det är också bra att dokumentet tydligt konstaterar att minskad biltrafik krävs för att få en acceptabel luftkvalitet i centrum (s. 5).

Däremot noteras med stor förvåning oro att cykeltrafik nämns aldrig för sig utan så gott som alltid tillsammans med ”gång”. Planering för separerade cykelvägar – dvs cykelvägar tydligt separerade från andra trafikslag – nämns inte med ett enda ord. (De 3 gånger separering nämns gällande cykelvägar (s. 32, 34 och 38) handlar det om att ”gång- och cykel” är tillsammans separerade från annat.

Illustrationerna visar inte heller separerade cykelvägar utan tvärtom visas uteslutande alldeles för trånga dubbelriktade cykelvägar.

De flesta cykelrelaterade problem beror på undermålig infrastruktur. Umeås största cykelutmaning är att få till flera separerade cykelvägar. Dagens gång- och cykelvägar är trånga och farliga och cyklister tvingas kryssa mellan gående till allas tilltagande irritation. Situation är så pass kritiskt att snart kommer cyklister att bege sig ut på gatan för att kunna komma fram med acceptabel hastighet utan att riskera att köra på gående och andra cyklister.

Nu när möjligheten finns att planera och bygga nytt i så stora områden Innanför ringleden, vore det obegripligt dålig planering att inte bygga en cykelinfrastruktur som klarar framtidens utmaningar. En separerad, dubbelriktad cykelväg ska vara 4 meter bred. En enkelriktad, separerad cykelväg (något som forskning alltmer förordar) ska vara 2 meter.

 • Planera för och börja bygga fullstora, separerade cykelvägar där dessa kommer att behövas. Utan separering, ingen cykelstad.

2. Planera för väderskyddad, bevakad cykelparkering

 • I detaljplanering ska krav ställas på att husen byggs med en modern cyeklparkeringsinfrastruktur, vilket innebär flera cyklar per person samt (i framtiden) också en lådcykel.
 • Cyklister handlar för mer pengar än bilister. De handlar mindre mängder, men oftare. Se till att planera för en cykelparkering som motsvarar handelns behov.

3. Planera för låd- och lastcyklar samt el-cyklar

Dessa nämns inte heller i dokumentet. Men antalet lådcyklar och lastcyklar ökar stadigt, är stora och kräver större utrymme i trafiken och inte minst när de parkeras. Försäljning av el-cyklar exploderar redan idag och innebär många flera snabba cyklar i trafiken. Erforderliga krav ska ställas i detaljplaner.

 • Planering för lådcyklar, lastcyklar och el-cyklar måste börja ske redan nu.

4. Planera för lastcykeltransporter i en sista-milen strategi för varuleveranser

Menar kommunen allvar med att minska antalet bilar och buller och öka luftkvaliteten måste man planera för hur varutransporter i centrum kan ske med lastcykel. Då måste man även planera för t ex placering av omlastningsterminaler utanför centrum. Detta är också en utvecklingsfråga för centrumhandeln då det kommer att bli allt svårare för bilar och lastbilar att ta sig fram i centrum oavsett utvecklingen i övrigt. Det finns många europeiska förebilder.

 • Planera redan nu för att varutransporter med bil och lastbil kan ersättas av sista milen-varuleveranser med lastcykel i ett storcentrumområde.

5. Behov av flera och sammanhängande cykelvägar mellan öst och väst genom centrum

Idag finns inte en enda sammanhängande cykelväg som förbinder västra och östra sidorna av staden. I varje stråk finns en eller flera felande länkar. Dessutom är stråken underdimensionerade och för få.

 • Dessa brister och behov måste åtgärdas och planeras för, inte minst när det gäller utformningen av Västra Esplanaden.

Kommunens nuvarande strategi är att försöka få bort cyklister från Storgatan, men detta kommer inte att lyckas, inte minst då det är förbjudet att cykla på Kungsgatan genom centrum dagtid måndag-lördag.

Storgatan bör bli enkelriktad mellan Kvarnvägen/Ängsvägen och Västra Esplanaden för att ge plats åt en separerad cykelväg, som därifrån antingen fortsätter på Storgatan över Västra Esplanaden med prioriterade trafikljus, eller svänger ned och fortsätter på Västra Strandgatan för att ansluta så småningom till Svingen. Planeringen av korsningen Västra Esplanaden-Storgatan behöver ta hänsyn till detta.

 • Det räcker inte med Nygatans supercykelväg som enda genomfartsled för cykling genom centrum, utan en ny supercykelväg måste planeras närmare älven, vilket påverkar planeringen av korsningen Västra Esplanaden – Storgatan.

6. Undermåliga cykelvägar över älven

Både Gamla bron och Kyrkbron är underdimensionerade redan idag.

 • Vid en förtätning behövs ytterligare – separerade – cykelvägar över älven mellan Teg och centrum. Antingen genom att ta delar av Tegsbron i anspråk eller genom att bygga en ny bro med separerad cykelbana.
 • Kyrkbron behöver byggas om för att skapa en separerad cykelbana.

7. Sluta planer för flera bilar i centrum!

Menar kommunen allvar med att minska antalet bilar i centrum, måste man också minska antalet parkeringsplatser vid ny- och ombyggnationer. Idag förtätas inte bara antalet människor utan också antalet bilar. Varje gång det byggs nya bostäder, tillkommer ett antal p-platser för bilar. Och nya parkeringshus i centrum växer upp som svampar i skogen. Hur ska då antalet bilar i centrum minskas

Förebild finns i Cykelhuset Oboy i Malmö [flera länkar finns längst ned på sidan], där kommunen medgett att huset byggs utan bil p-platser. Motsvarande pengar har satsats på att cykelanpassa huset och lägenheterna. Detta skulle sätta Umeå på världskartan och skapa enormt attraktiva centrumboenden. Vill man ha egen bil, kan man bo utanför centrum.

 • Inom ett storcentrumområde bör bygglov för bostäder beviljas enbart för ”cykelhus”, med endast handikapp p-platser för bilar. Samtidigt ska krav ställas på att bilpoolplatser finns som motsvarar det förväntade behovet. Framtida planprogram, översiktsplaner och detaljplaner bör anpassas.

8. Förtydliga visionerna – Umeå ska bli Sveriges främsta cykelstad till 2050!

Visionen att Umeå ska ha 200 000 innevånare till 2050 är egentligen ett mål, som håller på att genomföras. Men hur vill vi att Umeå ska se ut med 200 000 innevånare?!? Hur ska det vara att leva i Umeå? Vad är den visionen?

 • Anta visionen att Umeå ska bli Sveriges främsta cykelstad till år 2050 (eller tidigare).

Det är en vision som innebär bra levnadsmiljö och som främjar folkhälsan. Med den visionen blir det också omöjligt att missa väsentligheter i planering såsom att cykelvägar ska vara breda och separerade.

9. Bristande mångfald i dokumentets illustrationer

Det är faktiskt så att det inte finns en enda mörkhyad person i dokumentets illustrationer. Det är naturligtvis allvarligt och oacceptabelt. Det kan tyckas petigt, men det är tvärtom grundläggande. Alla ska kunna känna igen sig, redan från början av planeringen. Annars kommer planeringen att misslyckas.

//

Synpunkterna kan laddas ned här.

Samrådshandlingarna samt fördjupningsmaterial finns här på kommunens hemsida.
Här är direktlänken till den lågupplösta versionen av samrådshandlingen Innanför Ringleden Stadsutvecklingsprogram version 1 för nedladdning.

Länkar om Cykelhuset Oboy:

Hemsidan: Cykelhuset Ohboy!

Facebook: https://www.facebook.com/cykelhusetmalmo/

151015 Sveriges första cykelhus byggs i Västra Hamnen

160815 Sveriges första cykelhus börjar ta form

160819 Malmö is Building a 7-Story Bicycle House/Hotel that Accomodates Cargo Bikes!

160819 (Videon): Malmö is Building a 7-Story Bicycle House/Hotel that Accomodates Cargo Bikes!

160823 It’s not an apartment building, it’s a bicycle house

170220 De första hyresgästerna har flyttat in i cykelhuset Ohboy

160606 Cykelhuset Ohboy står äntligen klart

170221 Malmö’s Bicycle House is Open – Cykelhuset OhBoy

170609 Då var cykelhuset Ohboy officiellt invigt

170907 Oboy, we visit the Cykelehuset Ohboy!, an apartment building built around bicycles

Var med och tyck till om Umeå kommuns framtid!

Just nu håller Umeå kommun på att utarbeta en ny översiktsplan som ska ersätta den gamla från 1998. Denna kommer att sätta utgångspunkter och riktlinjer för kommunens framtida stads- och landsbygdsutveckling. Fram till och med den 26 Januari 2018 har ALLA möjlighet att tycka till och skicka in sina synpunkter på den nya planen!

Översiktsplanen berör i stor grad kommunens naturmiljöer. Vi i Naturskyddsföreningen Umeås styrelse känner därför ett stort ansvar att lämna in ett remissvar. Men, det blir roligare och mer framgångsrikt om vi gör det tillsammans med er, våra medlemmar! Därför vill vi involvera alla våra medlemmar att tycka till och bidra med lokalkännedom och specialkunskaper.

Skicka synpunkter senast den 14 januari 2018 till styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se. Alla inkomna synpunkter kommer att beaktas och diskuteras på ett medlemsmöte den 13 januari kl. 14.00 på Kafé Station. Utifrån mötets resultat kommer vi att författa föreningens slutgiltiga yttrande.

Vi är många, 2700 medlemmar, och tillsammans är vi en viktig röst för naturen i Umeå kommuns framtidsplanering!

Samrådshandlingar finns tillgängliga här!

Cykelstaden Umeå sätter ”böteslappar” på bilar parkerade på cykelvägar

Foto på en "Parkeringsanmärkning" / "Böteslapp" på en bils vindruta

Följande pressmeddelande har skickats ut idag:

2017-11-20
Pressmeddelande

Nu har de fått nog av bilar och lastbilar som stannar på cykelvägar. Naturskyddsföreningens cykelgrupp Cykelstaden Umeå börjar lappa syndarna med en ”Parkeringsanmärkning” för att informera om att det är olagligt. Bötesbeloppet: 900 kr.

Det råder stopp- och parkeringsförbud för alla bilar och lastbilar på gång- och cykelvägar. Trots det envisas bilister, taxibilar och lastbilschaufförer dagligen med att stanna på de så kallade ”GC-vägarna” och Umeås separata cykelvägar. Nu har Cykelstaden Umeå, Naturskyddsförening cykelgrupp i Umeå fått nog.

Owen Laws är cykelansvarig för Naturskyddsföreningen och arbetsgruppen Cykelstaden Umeå. Enligt honom är felparkeringarna ett dagligt problem som förekommer runt om på flera platser i Umeå.

– Nygatan genom centrum och Kungsgatan mot Svingen är värst, säger Owen Laws. Det går inte en dag utan att man får sakta in och kränga sig förbi en lastbil som stannat på cykelvägen. Ibland får man cykla ut på gatan. Det skapar en farlig trafikmiljö för cyklister och kan innebära betydande tidsförluster. Och det är faktiskt olagligt.

Enligt Trafikförordningen (1998:1276), 3 kap, 48 § får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras på en gång- eller cykelbana. Förordning (2007:101).

För att informera om problemet genomför Cykelstaden Umeå just nu en kampanj för att uppmärksamma de chaufförer som felaktigt stannat eller parkerat på Umeås GC-vägar och cykelvägar att de inte får stå där, genom att ge dem en ”böteslapp” i form av en ”Parkeringsanmärkning” på 900 kr.

Jerker Jansson är aktiv i Cykelstaden Umeå, bland annat som administratör för gruppen och sidan på Facebook.

– I Cykelstaden Umeås slutna Facebookgrupp förs sedan länge en aktiv debatt om bilar som stannar på cykelvägarna säger Jerker Jansson. I trådarna som berör ämnet finns mängder av mobilbilder på bilar, lastbilar och taxibilar som står i vägen och kommentarer om hur cyklister ibland tvingas ut i mötande körfält för att de inte kan passera fordonet.

– Upab, kommunens parkeringsbolag, utfärdar 900 kr i bötesbelopp för sådana stopp- och felparkeringar säger Owen Laws. På parkeringsanmärkningen informeras chauffören om att hen genom att stå med sitt fordon på GC-vägen försämrar framkomligheten rejält för sina medtrafikanter och chauffören ombeds att visa större hänsyn nästa gång. Det är faktiskt olagligt, betonar Owen Laws. Nu får det vara nog.

För mer information:
Owen Laws, cykelansvarig för Naturskyddsföreningen och cykelgruppen Cykelstaden Umeå:
070 60 99 678, cykelstadenumea@gmail.com

Cykelstaden Umeås offentliga sida på Facebook: www.facebook.com/CykelstadenUmea

Cykelstaden Umeås slutna grupp på Facebook där alla cykelintresserade Umebor är välkomna: https://www.facebook.com/groups/CykelstadenUmea/
Bilagor (Alla foton: Jennie Wadman)