Nyvald styrelse


Vid årsmötet valdes följande styrelse:
Ordförande: Liv Oscarsson
Sekreterare: Hanna Åbrink
Kassör: Elin Wallsten
Karin Holmstrand
Ingemar Jämte
Jennifer Blomberg
Ellen Ekbom
Michael Jonsson
Suppleant: Emelie Arkad

Den nya styrelsen ser fram emot ett riktigt bra år 2020/2021 & kommer fortsätta att arbeta för att vidareutveckla föreningens verksamhet i Umeå med omnejd.

Årsmöte 23 februari 2020 för Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd


Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte! Årsmötet äger rum den 23/2 kl. 13.00, på Kulturhuset Klossen (Ekonomstråket 6, Ålidhem) i salen Stormen. Styrelsen bjuder på fika och viss musikalisk underhållning.

Notera att motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 9/2: styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se

Dagordning:
1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
2. Val av ordförande för stämman ​(Styrelsen har kontaktat en extern ordförande för mötet)
3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse ​(bifogad i dessa handlingar)
6. Revisorernas berättelse ​(kommer i följande utskick)
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar ​(bifogad i dessa handlingar)
8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
9. Fastställande av verksamhetsplan ​(bifogad i dessa handlingar)
10. Fastställande av budget för 2020 ​(bifogad i dessa handlingar)
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
13. Val av övriga styrelseledamöter ​(valberedningens förslag kommer i följande utskick)
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Ärenden som väckts genom motion ​(ev motioner till årsmötet ska skickas till styrelsen senast 9 februari och kommer skickas till medlemmarna i separat utskick)
17. Antagande av nya stadgar ​(bifogad i dessa handlingar finner ni de nya, de gamla och en jämförelse dem emellan)
18. Stämmans avslutande

Efter årsmötet hålls en workshop kring verksamhetsåret där vi tillsammans kommer arbeta fram tankar om hur vi kan uppfylla verksamhetsplanen som årsmötet beslutat.

Förhandsvisning av filmen Ailo 24/11

Den 24 november förhandsvisar Filter i samarbete med Naturskyddsföreningen familjefilmen Ailos resa! Plats är Folkets Bio i Umeå och filmen börjar kl. 14.00. Insläpp ca 13.30.

Filmen följer den unga renen Ailo som föds i det vilda och måste kämpa mot alla naturens utmaningar för att överleva. Berättelsen om Ailos första levnadsår är en äkta julsaga i hjärtat av Lapplands storslagna landskap. Berättarrösten görs av Rolf Lassgård.

Ta gärna med dig barn på förhandsvisningen – denna gång kan man som medlem i Naturskyddsföreningen hämta ut fyra gratisbiljetter från tisdag 19 november kl 11.00 på Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14 i Umeå (http://www.pilgatan.se/).

Se trailern HÄR.

Läs mer på Facebook HÄR.

Ailos resa har biopremiär 29 november och distribueras i Sverige av Lucky Dogs.

KRETSKONFERENSEN 2019

Tema: Vad är Naturskyddsföreningens roll i klimatfrågan och klimatstrejkrörelsen?

Alla medlemmar i Västerbotten bjuds in till en heldag i Vindeln med fokus på klimatarbetet och klimatrörelsen. Vi hoppas på spännande diskussioner i gott sällskap.

Program, anmälningsformulär och mer info finns här. Anmälan senast 30 oktober.

PROGRAMPUNKTER
*Naturskyddsföreningens roll i klimatfrågan nu och i framtiden. Hur ska vi vara relevanta? Vad är utmaningarna och hindren?
– David Kihlberg, chef för klimat och juridik på rikskansliet

*Hur ser Naturskyddsföreningens klimatarbete ut i Västerbotten idag?

*Hur arbetar klimatstrejkrörelsen i Västerbotten?
– Extern gäst

*Skogens roll i klimatfrågan. Skogsbruk i Sverige, Skogsprogram Västerbotten, mm
– Maria Grånemo och Christine Ratke, styrelseledamöter i länsförbundet

*Samtal: Hur vill vi att Naturskyddsföreningen ska arbeta med klimatfrågan och mot klimatstrejkrörelsen, nationellt och lokalt?

Dagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. Kontakta din krets för att få information om samåkning eller om du vill söka bidrag för reskostnader. För kretsar med färre än 1000 medlemmar (alla utom Umeå) ersätter länsförbundet resekostnader för två personer/krets.

För frågor, kontakta Owen Laws på regionala kansliet på tel. 070-609 9678 eller e-post kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se.

VÄLKOMMEN!