Förhandsvisning av filmen Ailo 24/11

Den 24 november förhandsvisar Filter i samarbete med Naturskyddsföreningen familjefilmen Ailos resa! Plats är Folkets Bio i Umeå och filmen börjar kl. 14.00. Insläpp ca 13.30.

Filmen följer den unga renen Ailo som föds i det vilda och måste kämpa mot alla naturens utmaningar för att överleva. Berättelsen om Ailos första levnadsår är en äkta julsaga i hjärtat av Lapplands storslagna landskap. Berättarrösten görs av Rolf Lassgård.

Ta gärna med dig barn på förhandsvisningen – denna gång kan man som medlem i Naturskyddsföreningen hämta ut fyra gratisbiljetter från tisdag 19 november kl 11.00 på Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14 i Umeå (http://www.pilgatan.se/).

Se trailern HÄR.

Läs mer på Facebook HÄR.

Ailos resa har biopremiär 29 november och distribueras i Sverige av Lucky Dogs.

KRETSKONFERENSEN 2019

Tema: Vad är Naturskyddsföreningens roll i klimatfrågan och klimatstrejkrörelsen?

Alla medlemmar i Västerbotten bjuds in till en heldag i Vindeln med fokus på klimatarbetet och klimatrörelsen. Vi hoppas på spännande diskussioner i gott sällskap.

Program, anmälningsformulär och mer info finns här. Anmälan senast 30 oktober.

PROGRAMPUNKTER
*Naturskyddsföreningens roll i klimatfrågan nu och i framtiden. Hur ska vi vara relevanta? Vad är utmaningarna och hindren?
– David Kihlberg, chef för klimat och juridik på rikskansliet

*Hur ser Naturskyddsföreningens klimatarbete ut i Västerbotten idag?

*Hur arbetar klimatstrejkrörelsen i Västerbotten?
– Extern gäst

*Skogens roll i klimatfrågan. Skogsbruk i Sverige, Skogsprogram Västerbotten, mm
– Maria Grånemo och Christine Ratke, styrelseledamöter i länsförbundet

*Samtal: Hur vill vi att Naturskyddsföreningen ska arbeta med klimatfrågan och mot klimatstrejkrörelsen, nationellt och lokalt?

Dagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. Kontakta din krets för att få information om samåkning eller om du vill söka bidrag för reskostnader. För kretsar med färre än 1000 medlemmar (alla utom Umeå) ersätter länsförbundet resekostnader för två personer/krets.

För frågor, kontakta Owen Laws på regionala kansliet på tel. 070-609 9678 eller e-post kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se.

VÄLKOMMEN!

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejds remissvar på Detaljplanen “Lilljansområdet och campus” (diarienummer BN-2016/01581)

  1. Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd förespråkar generellt förtätning inom 5 km från centrum för att minska trafiken. Förtätningen bör dock inte gå på bekostnad av värdefulla naturmiljöer och kopplingar mellan dessa. Detaljplanen innebär en drastiskt minskning av den gröna korridoren mellan stadsliden och Nydalasjön. Det är svårt att se på kartorna, men vi undrar om exploateringsområdet enligt detailplanen inte är lite större än exploateringsområdet som är pekat ut i den fördjupade översiktsplanen ”Universitetsstaden”? Vi vill påpekar att det är av ytterst vikt att inte bygga, exploatera eller skada naturen på något sätt utanför området som är pekat ut för bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen Universitetsstaden (FÖP). Den gröna korridoren får absolut inte understiga 50 m i bredden för att inte äventyra områdets spridningsfunktion och inte hota satellitpopulationen av skogsmesar till Stadsliden.Dessutom saknar vi en samlad bedömning av konsekvenser för den kvarvarande skogen när Umeå är fullt utbyggt enligt alla kommande detajlplaner – inte bara lilljansområdet utan även Tomtebo strand, I20 området etc – hur kommer alla dessa områden att påverkas dels av minskad areal och ökad mängd människor som ska nyttja den? Detta bör utredas, kanske i samband med ett stadsövergripande grönstrukturprogram.
  2. Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd anser att det är bra att bebyggelsen lagts i den västra delen av området och att den äldre och tätare skogen i hög grad sparats. För att kunna bibehålla spridningsfunktionen av den delen av skogen är det mycket viktigt att spara all dödved, undertryckta träd, såväl äldre träd och naturvärdesträd och att skogen inte glesas ut. Även i det bebyggda området bör så många äldre träd som möjligt sparas, framförallt på båda sidor av nyanlagda vägar för att möjliggöra spridning av fåglar. Dessutom bör förutsättningarna skapas (t.ex. genom en skötselplan) för att utveckla den yngre skogen centralt i området till häckningshabitat.
  3. Som kompensationsåtgärd för den ökade barriäreffekten som detaljplanen skulle innebära bör Lilljansvägen omgående göras om från bilväg till gång- och cykelväg. Varför skulle man vänta med avstängning?
  4. Naturskyddsföreningen anser dessutom att det är mycket viktig att bibehålla delar av skogen som används för högre utbildning och även bibehålla förutsättningarna för den befintliga och eventuella nyetablerade förskolor att kunna nyttja skogen i sitt omedelbart närområde. Till exempel kommer ”Framtidsskogen” som ligger i anslutning SLU att avskärmas helt från övrig skog i området – det saknas grön korridor till Lilljansberget enligt förslaget – detta bör ändras!
  5. Inom planområdet planeras för att iordningsställa ett eljusspår på ca 3 km. Förutom att halvera ytan för den skog som fortsättningsvis ska fungera som en av Umeås viktigaste ekologiska spridningskorridorer (Nydala – Gammliaskogen) så ska en del av området fungera som upplyst elljusspår för motionsaktiviteter – finns det någon konsekvensanalys gjord avseende detta? Om den inte finns bör en sådan utredning tas fram!
  6. Strombergs väg samt Mariehemsvägen beräknas båda få en ökad trafik till följd av planprogrammet, men vi saknar beräkningar hur de ökade bullernivåerna kommer påverka bostadsområdena invid vägarna? (främst nuvarande Lilljansområde samt närmast liggande bostadsbebyggelse Berghem/Mariehem)
  7. Dessutom undrar vi hur man planerar att förhindra läckage av Svavel och metaller som föjld av exponering av sulfidjord vid byggandet i området kring Sandbäcken?
  8. Enligt dagvattenutredningen bedöms exploatering av kvarter 10 (enligt karta Dagvattenutredningen) olämpligt och föreslås utgå med hänsyn till identifierade översvämningsrisker och områdets betydelse för magasinering av regn vid händelse av skyfall. Detta kvarter är fortsatt kvar enligt planförslaget – hur har man kommit fram till den bedömningen?

Detaljplan Västra Brinkvägen

Idag lämnade vi över mer än 200 underskrifter till byggnadsnämnden inför beslutet kring detaljplanen Västra Brinkvägen. Planen innebär upphävande av strandskydd för bygget av attraktiva boende vid Umeälven. Petitionen syftar till att ta strandskydd på allvar och bibehålla Umeås värdefulla strandmiljöer. Byggnadsnämnden gav dock klartecken för detajlplanen och nu är det upp till kommunfullmäktige att avgöra.

Tack till alla som har skrivit under petitionen!

Petitionen är fortfarande öppet och finns här.

Här kan du se vad VK skrivit.