Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejds remissvar på Detaljplanen “Lilljansområdet och campus” (diarienummer BN-2016/01581)

  1. Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd förespråkar generellt förtätning inom 5 km från centrum för att minska trafiken. Förtätningen bör dock inte gå på bekostnad av värdefulla naturmiljöer och kopplingar mellan dessa. Detaljplanen innebär en drastiskt minskning av den gröna korridoren mellan stadsliden och Nydalasjön. Det är svårt att se på kartorna, men vi undrar om exploateringsområdet enligt detailplanen inte är lite större än exploateringsområdet som är pekat ut i den fördjupade översiktsplanen ”Universitetsstaden”? Vi vill påpekar att det är av ytterst vikt att inte bygga, exploatera eller skada naturen på något sätt utanför området som är pekat ut för bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen Universitetsstaden (FÖP). Den gröna korridoren får absolut inte understiga 50 m i bredden för att inte äventyra områdets spridningsfunktion och inte hota satellitpopulationen av skogsmesar till Stadsliden.Dessutom saknar vi en samlad bedömning av konsekvenser för den kvarvarande skogen när Umeå är fullt utbyggt enligt alla kommande detajlplaner – inte bara lilljansområdet utan även Tomtebo strand, I20 området etc – hur kommer alla dessa områden att påverkas dels av minskad areal och ökad mängd människor som ska nyttja den? Detta bör utredas, kanske i samband med ett stadsövergripande grönstrukturprogram.
  2. Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd anser att det är bra att bebyggelsen lagts i den västra delen av området och att den äldre och tätare skogen i hög grad sparats. För att kunna bibehålla spridningsfunktionen av den delen av skogen är det mycket viktigt att spara all dödved, undertryckta träd, såväl äldre träd och naturvärdesträd och att skogen inte glesas ut. Även i det bebyggda området bör så många äldre träd som möjligt sparas, framförallt på båda sidor av nyanlagda vägar för att möjliggöra spridning av fåglar. Dessutom bör förutsättningarna skapas (t.ex. genom en skötselplan) för att utveckla den yngre skogen centralt i området till häckningshabitat.
  3. Som kompensationsåtgärd för den ökade barriäreffekten som detaljplanen skulle innebära bör Lilljansvägen omgående göras om från bilväg till gång- och cykelväg. Varför skulle man vänta med avstängning?
  4. Naturskyddsföreningen anser dessutom att det är mycket viktig att bibehålla delar av skogen som används för högre utbildning och även bibehålla förutsättningarna för den befintliga och eventuella nyetablerade förskolor att kunna nyttja skogen i sitt omedelbart närområde. Till exempel kommer ”Framtidsskogen” som ligger i anslutning SLU att avskärmas helt från övrig skog i området – det saknas grön korridor till Lilljansberget enligt förslaget – detta bör ändras!
  5. Inom planområdet planeras för att iordningsställa ett eljusspår på ca 3 km. Förutom att halvera ytan för den skog som fortsättningsvis ska fungera som en av Umeås viktigaste ekologiska spridningskorridorer (Nydala – Gammliaskogen) så ska en del av området fungera som upplyst elljusspår för motionsaktiviteter – finns det någon konsekvensanalys gjord avseende detta? Om den inte finns bör en sådan utredning tas fram!
  6. Strombergs väg samt Mariehemsvägen beräknas båda få en ökad trafik till följd av planprogrammet, men vi saknar beräkningar hur de ökade bullernivåerna kommer påverka bostadsområdena invid vägarna? (främst nuvarande Lilljansområde samt närmast liggande bostadsbebyggelse Berghem/Mariehem)
  7. Dessutom undrar vi hur man planerar att förhindra läckage av Svavel och metaller som föjld av exponering av sulfidjord vid byggandet i området kring Sandbäcken?
  8. Enligt dagvattenutredningen bedöms exploatering av kvarter 10 (enligt karta Dagvattenutredningen) olämpligt och föreslås utgå med hänsyn till identifierade översvämningsrisker och områdets betydelse för magasinering av regn vid händelse av skyfall. Detta kvarter är fortsatt kvar enligt planförslaget – hur har man kommit fram till den bedömningen?

Detaljplan Västra Brinkvägen

Idag lämnade vi över mer än 200 underskrifter till byggnadsnämnden inför beslutet kring detaljplanen Västra Brinkvägen. Planen innebär upphävande av strandskydd för bygget av attraktiva boende vid Umeälven. Petitionen syftar till att ta strandskydd på allvar och bibehålla Umeås värdefulla strandmiljöer. Byggnadsnämnden gav dock klartecken för detajlplanen och nu är det upp till kommunfullmäktige att avgöra.

Tack till alla som har skrivit under petitionen!

Petitionen är fortfarande öppet och finns här.

Här kan du se vad VK skrivit.

Vad är ekonomiskt med tillväxten?

Föreläsning av Mikael Malmaeus. Fredag 20 september 2019 kl. 20:30–21:30 på Kulturhuset Klossen, Ålidhem.

I Sverige och många andra länder har tillväxt varit ett uttalat mål för den ekonomiska politiken sedan 1950-talet. Samtidigt medför ökande produktion och konsumtion onekligen ett ökat tryck på jordens resurser, ökade avfallsmängder och koldioxidutsläpp. Men vad skulle det innebära för samhället och ekonomin och BNP slutade växa?

Mikael Malmaeus är miljöforskare och ekonom på IVL Svenska miljöinstitutet och har bland annat deltagit i forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbart samhällsbyggande” där han tillsammans med 16 andra forskare utarbetade ett antal scenarier för 2050 som inte bygger på BNP-tillväxt.

Facebook-event finns här. Föreläsningen är en del av Omställningsfestivalen som anordnas på Kulturhuset Klossen fredag den 20/9, under SEE-veckan. Gratis inträde & många olika aktiviteter att välja mellan utöver Mikaels föreläsning. Läs mer om festivalen här.

Information om vilken sal föreläsningen kommer hållas i kommer närmare.

Medlemsbrev, september 2019

Här kommer ännu ett lättläst medlemsbrev som går fort att förstå. Med varje liten handling gör du stor skillnad, för miljön och för Naturskyddsföreningen!

FÖRELÄSNING OM KLIMATBUDGET OCH KLIMATPSYKOLOGI
16 september 17.00 arrangerar vi tillsammans med gruppen Fridays for future m fl en föreläsning med de forskare som tagit fram en klimatbudget för Umeå. Ett perfekt tillfälle att förstå mer om hur vi kan ställa konkreta krav på politiken – detta kombinerat med klimatpsykologerna som berättar om varför vi agerar som vi gör i klimatkrisen. Du gör stor skillnad om du delar evenemanget, och klicka i att du kommer! https://www.facebook.com/events/539441690128998/

FÖRELÄSNING OM EN HÅLLBAR EKONOMI
På kvällen, fredag den 20 september (detta, liksom den tidigare föreläsningen en del av SEE-veckan) kommer forskaren Mikael Malmaeus föreläsa om en ekonomi som inte bygger på evig tillväxt. Viktigt för att förstå hur vi kan bygga om vårt ekonimiska system så att det fungerar på lång sikt. Mer info kommer snart på denna sida: https://bortomtillvaxt.weebly.com/festival-209.html

VILL DU VARA VOLONTÄR PÅ KLÄDBYTARDAG ELLER INFORMERA OM HÅLLBART MODE?
”Ställ upp som volontär på höstens klädbytardag den 22/9 eller delta som informatör om miljöpåverkan från vår klädkonsumtion  på kvällens efterföljande Slow fashion-gala (huvudarrangör: Röda korset). Är du intresserad? Läs mer på vår FB-sida eller kontakta emelie.arkad@hotmail.com

SKRIV UNDER VÅRT UPPROP FÖR UMEÅS STRANDMILJÖER
Umeå växer, ofta på naturens bekostnad. Skriv under våran namninsamling om du vill ha kvar Umeås värdefulla strandmiljöer: https://www.skrivunder.com/bibehalla_umeas_vardefulla_strandmiljoer?s=57143067

Debattinlägg: Cykelförbudet på gågatan

Google Maps-skärmbild som visar vårt förslag till ny, separerad cykelväg från Backenvägen till Svingen över Storgatan och Västra-/Östra Strandgatan.

Debattartikel 2019-08-20
(Rev 190901)

Cykelförbudet på gågatan

I gårdagens Västerbottens-Kuriren kunde man läsa att polisen kommer att ta krafttag mot cyklandet på gågatan under nästa vecka och bötfälla de cyklister som cyklar över Rådhustorget.

Umeå Kommun har delat in cykelvägnätet i huvudvägnät och övriga cykelvägar. På kommunens hemsida kan man läsa:

”Delningen innebär att man skiljer större och snabbare flöden från långsammare och mindre flöden. Huvudvägnätet för cykel binder ihop olika stadsdelar med varandra och ska hålla särskilt hög standard avseende bland annat framkomlighet och underhåll.”

Del av kommunens cykelkarta som visar centrum

Ur kommunens cykelkarta

Som detta utdrag ur kommunens cykelkarta visar passerar Umeås cykelhuvudvägnät centrum i öst-västlig riktning på Kungsgatan rakt över Rådhustorget.

Vi anser att polisen felaktigt ryter ifrån mot cyklisterna; det är kommunen som är ytterst ansvarig för den undermåliga cykelinfrastrukturen i centrum och det är dit kritiken bör riktas – inte mot cyklister som cyklar på huvudvägnätet genom centrum och leds rakt in på ett torg där det är cykelförbud stora delar av dygnets ljusa timmar.

Vi anser att det enda sättet att lösa problemet med cyklister på gågatan är att ge cyklisterna ett alternativ. Det räcker inte med Nygatans smala cykelväg som dessutom allt som ofta har begränsad framkomlighet på grund av vägarbeten och uteserveringar.

Google Maps-skärmbild som visar vårt förslag till ny, separerad cykelväg från Backenvägen till Svingen över Storgatan och Västra-/Östra Strandgatan.

Förslag till ny, separerad cykelväg från Backenvägen till Svingen över Storgatan och Västra-/Östra Strandgatan.

Cykelstaden Umeås kräver:
att det dras en helt ny, separerad cykelväg från Backenvägen till Svingen över Storgatan och Västra-/Östra Strandgatan samt att respektive gata görs enkelriktad för att ge plats åt den nya cykelvägen.

Ingen stad kan vara hållbar utan att vara en cykelstad. Umeå kommun måste börja prioritera cykling före bilåkande på allvar. Dessutom är cyklisterna centrumhandelns räddning.

Det är bara att välja. Valet torde vara enkelt.

Cykelstaden Umeå
Umeå Naturskyddsförenings arbetsgrupp för cykelfrågor

//

Läs även vårt pressmeddelande med anledning av polisens agerande.