Förslag till lösningar för flera ”felande länkar” i Umeås cykelvägnät

Det pågår nu en lovande dialog med anledning av detta brev, mellan undertecknade representanter för Naturskyddsföreningen respektive Jordens vänner å ena sidan och Umeå kommun å andra sidan.

Vad tycker du om förslagen? Finns det flera ”felande länkar” som behöver åtgärdas? Lämna gärna en kommentar här!
Häng med i cykelfrågor i Umeå och Sverige på Cykelstaden Umeås sida på Facebook.
Var med och påverka i vår facebookgrupp.

 

160201

Till/

Tekniska nämnden, Umeå kommun.
Katarina Bergström trafikplanerare, Umeå kommun.
Marie Frostvinge trafikplaneringschef, Umeå kommun.

 

Förslag till lösningar för flera ”felande länkar” i Umeås cykelvägsnät

En fråga som varit uppe på två cykelforum är felande länkar i cykelvägnätet. Här är tre viktiga exempel på felande länkar, och förslag till lösningar.

1) Ett exempel är längst Rådhusesplanaden, från Sara Lidman-tunneln och sedan fram till Rådhustorget. Cykelvägen genom tunneln slutar helt utan hänvisning och cyklister blandas med bilar, både som kör och som står parkerade längst trottoarkanten. Detta  innebär risk för olyckor när bilister öppnar dörrar på sina fordon och man som cyklist kolliderar med dörrar som öppnas.

En genial lösning skull vara att ta bort de ganska få parkeringsplatser som finns längst Rådhusesplanaden och ge utrymmet åt en separerad cykelbana i varje riktning. Mot Rådhustorget på den sidan där Mecka finns. Och från Rådhustorget på sidan där ICA Bågen finns. Annan bilparkering finns längst Järnvägsallén. Bland annat har Upab nu öppnat 60 nya parkeringsplatser vid Umeå C. (Billigt och nära enligt annons från Upab.)

2) Ett annat exempel på felande länk är att utrymmet för de cyklister Öst på stan som cyklar västerut på Kungsgatan helt plötsligt försvinner ett par kvarter före Östra Kyrkogatan och ersätts av gatuparkering för bilar!

Dessa p-platser borde kunna tas bort för att kunna förlänga cykelvägen.  Här finns gott om parkeringsplatser på tvärgatorna till Kungsgatan. Dessutom kommer det nya badhuset att innehålla många p-platser.

3) En tredje felande länk är cykelleden längst Backenvägen och Storgatan som bara slutar utan hänvisning efter Broparken om man kommer från väster.

En lösningar skulle vara att göra Västra Strandgatan enkelriktad och göra om den andra körbanan till cykelbana. Detta skulle skapa den snabba cykelväg förbi centrum i öst-västlig riktning som saknas idag för cyklister på Backenvägen och Storgatan mot Väven och vidare på den fina cykelvägen nedströms längst älven

Våra förslag skulle ge  förbättringar i Umeås cykelvägnät med ökad trafiksäkerhet, bl.a. genom att bilens utrymme i staden skulle minskas till förmån för cyklister. Dessa är faktiskt också uttalade ambitioner i Umeå kommuns ansökan om att bli europeisk miljöhuvudstad 2018 (se bl.a. kap. 2, s. 5, 13, och 15). Det är också en absolut förutsättning för att Umeå ska kunna bli en riktig cykelstad, och inte bara en stad där många cyklar.

 

Jordens vänner och Naturskyddsföreningen i Umeå bidrar gärna till att hjälpa kommunen öka och uppnå sina miljöambitioner. Vi hoppas att denna skrivelse emottas positivt och ser fram emot en dialog kring problemen och lösningar!

Denna skrivelse har tagits fram i samråd med deltagare i facebookgruppen Cykelstaden Umeå – Grupp www.facebook.com/groups/CykelstadenUmea/.

 

Med vänlig hälsning
Kent Johansson
Jordens vänner Umeå

Owen Laws
Cykelansvarig för Naturskyddsföreningen Umeå
www.umea.naturskyddsforeningen.se/cykelstaden-umea/
www.facebook.com/CykelstadenUmea

Oseriöst uppläxande av cyklister i kommunens nya kampanj

Umeå 150828

Till/
– Umeå kommuns cykelansvariga tjänsteman Katarina Bergström
– övriga trafikplanerare
– kommunens miljöstrateg
– ansvarig nämnd

Hej Katarina
Tacksam om du ser till att detta mejl kommer fram till sändlistan ovan.

Som cyklist och cykelansvarig för Naturskyddsföreningen i Umeå upplever jag videofilmerna Håll koll med Holmlund i kommunens trafiksäkerhetskampanj Kollvisionen som pinsamt oseriösa mot cyklister.
http://www.umea.se/kollvisionen

http://www.vk.se/1515687/se-nar-lennart-holmlund-rattar-trafikanter?mobil

Lennart Holmlunds kommentarer och uppläxande av cyklister är stötande, ovärdiga och visar på en enorm okunnighet (hos kommunen?) kring cykelfrågor.

De problem som finns rörande cyklister handlar primärt om att bilars framfart prioriteras framför cyklars. Problemen i centrum beror inte på cyklister utan på omtalat otydlig information och dålig och ibland obefintlig skyltning. Dessutom finns osammanhängande cykelvägar och gator som inte är cykelanpassade och som gör det förvirrande och svårt att cykla genom centrala staden.

Kommentarerna i filmerna om cyklister med hörlurar och cyklar med stora däck hör inte hemma i en seriös kampanj.

Videofilmerna bör omedelbart tas bort från hemsidan och en ursäkt bör riktas mot Umeås många cyklister.

Naturskyddsföreningen hoppas att Umeå har ambitionen att bli en av Sveriges bästa cykelstäder, och vi vill gärna vara med som en resurs i detta arbete!

Med vänliga hälsningar

Owen Laws
Cykelansvarig för Naturskyddsföreningen i Umeå

Yttrande Västra Länken (redigerat)

Trafikverket har haft en ny samrådsomgång med fyra alternativ för lokalisering av ny väg E12 för sträckan E4 Söderslätt – Röbäck – Norra länken (cirkulationsplats Kronoparken). Samrådstiden har varit 4 juni – 29 juni 2015.

De fyra alternativ som Trafikverket studerat är öster om Prästsjön, väster om Prästsjön samt ett inre alternativ med och utan tunnel. Dessa har ställts mot ett nollalternativ.

Umeåkretsen har tagit del av samrådshandlingarna och utifrån konsekvenser för naturvärden, friluftsliv, trafikutsläpp samt framkomlighet för cyklister och fotgängare rangordnat de olika förslagen.

Naturskyddsföreningen i Umeå förordar alltjämt nollalternativet. Istället för ytterligare vägbyggen vore det bättre att satsa på minskat bilåkande. I det fall vägbygget ändå blir av föredrar umeåkretsen det intre alternativet med tunnel. Sämsta alternativen är det inre alternativet utan tunnel och dragning väster om Prästsjön.

Ladda ner yttrandet här. Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar här, eller på Facebook!

Yttrande gällande Samrådshandling E12 Röbäck-Norra länken

Ärende: TRV 2015/5999

Naturskyddsföreningens lokala krets i Umeå har tagit del av samrådshandlingarna och utifrån konsekvenser för naturvärden, friluftsliv, trafikutsläpp samt framkomlighet för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare rangordnat de olika förslagen.

 1. Naturskyddsföreningen har redan i tidigare yttranden framfört kritik mot vägbygget och står fast vid nollalternativet. Att underlätta för biltrafiken leder till ökat bilåkande och därmed ökade utsläpp. Vi ser hellre att satsningar görs på minskat bilåkande genom t.ex. förbättrad kollektivtrafik och ytterligare utökad framkomliget för cyklister och fotgängare.
 2. I det fall vägbygget blir av är det inre alternativet med tunnel det alternativ vi ställer oss mest positiva till. Vi bedömer att denna sträckning leder till kortast körsträckor och därmed mindre utsläpp. Därtill skulle den vara till nytta för cyklister och fotgängare samt öppna upp för nya möjliga busslinjer, medan de yttre alternativen nästan uteslutande gagnar motortrafiken. Samtidigt saknar rapporten tydlig information om tunnelns utformning och längd vilket gör det svårt att fullt ut ta ställning till de effekter som uppstår.Vi vill också anmärka på hur cykelvägen ansluter till den nya vägen på norra sidan. Backenvägen är mycket vältrafikerad av cyklister och bron skapar möjligheter till ökad rörlighet för dessa. Det förutsätter dock att den på ett enkelt sätt ansluter till de cykelstråk som redan används. Därför menar vi att cykelvägen bör ansluta direkt till Backenvägen för att utgöra ett naturligt vägalternativ för cyklister.
 3. Vi bedömer alternativet öster om Prästsjön som sämre, då det kommer att leda till längre körsträckor samt inte lika effektivt avlastar trafiken genom centrala Umeå. Samtidigt är alternativet i övrigt godtagbart då det berör få människors livsmiljö och rörlighet, inte i någon större utsträckning skadar Baggböles kulturbygd samt har acceptabelt låg påverkan på Prästsjöns naturvärden.
 4. På delad sistaplats hamnar det inre alternativet utan tunnel samt dragningen väster om Prästsjön. Båda dessa är enligt vår uppfattning mycket dåliga alternativ som inte bör övervägas.Det inre alternativet utan tunnel skulle skapa en markant negativ effekt på miljön på Backen. Höga bullernivåer och förhöjda utsläpp i kombination med barriäreffekter skulle helt
  förändra miljön och levnadsvillkoren för människor i området, samtidigt som stor skada skulle uppstå på landskapsbilden och rekreationsvärdet för Backens odlingslandskap.

  Att dra vägen väster om Prästsjön skapar en barriär mellan sjön och den intilliggande jordbruksmarken vilket riskerar att skada både fågellivet och hydrologin i kommunens enda slättsjö. Det skulle också innebära stora ingrepp på den gamla kulturmiljön i Baggböle, ett riksintresseområde som också har höga lokala rekreationsvärden. Samtidigt har den precis som det östra alternativet svagheter i sin effekt på trafiken.

Att något av vägalternativen ska kunna ses som positiva bygger dock på att man verkligen fullföljer de planer som finns på att bygga om Västra esplanaden för att minska trafiken i centrala Umeå.

Vi ser det som mycket positivt att gång- och cykelvägar finns vid alla alternativ men vill understryka att det är viktigt att de olika trafikslagen är tydligt separerade. Även gång- och cykeltrafik ska separeras och inte dela samma bana.

Avslutningsvis förutsätter vi att Trafikverket i planering och utförande gör sitt yttersta för att minimera skadorna på de nyckelbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer som berörs av bygget samt de mycket höga rekreationsvärden som Ume älvdal utgör.

Styrelsen, Naturskyddsföreningens lokala krets i Umeå

För information om yttrandet kontakta Sofia Hagsand, 073-030 32 82
För information om cykelfrågor kontakta Owen Laws, 070-6099678
Ordföranden: Simone Andersson, 073-022 88 50

REDIGERAT 150630 kl. 22.12. Nu är det rätt yttrandetext här ovan. Samma bilaga.

Cykelbokslut och minnesanteckningar från cykelforum

Umeå kommun har ett återkommande cykelsamråd med föreningar, myndigheter och andra intressenter. Naturskyddsföreningen i Umeå var med vid Cykelforum nu den 15 juni.  Nedan är kommunens minnesanteckningar. Bifogar även en lågupplöst presentationen av kommunens cykelbokslut som visades för mötet, riktigt intressant läsning. Hör av dig om du vill ha den högupplösta versionen (3 MB).

Här är länken till hela cykelbokslutet.

Med vänliga hälsningar
Owen Laws, cykelansvarig

(mer…)

Var med på Cykeldagen den 19 september

Naturskyddsföreningen har utsett den 19 september till Cykeldag för hela Sverige.

Här i Umeå har vi tänkt vara med också, men vi behöver bli flera i arbetsgruppen.

Några exempel på möjliga aktivister:

 • Cykeldemonstration
 • Politikerutfrågning eller rundvisning
 • Föreläsning
 • Demonstration av olika typer av cyklar. Vad är t ex skillnaden mellan en lådcykel och en racerhybrid?
 • Filmvisning

Vill du vara med och ordna aktiviteter kring Cykeldagen i umeåområdet?

Skriv då några i formuläret på sidan Cykelstaden Umeå.

Därifrån finns också länkar till Cykelstaden Umeå på Facebook, gå gärna med i gruppen och diskutera cykelfrågor!